Skip to main content

Organization

Host Institutes

Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

School of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University

Department of Physics, Fudan University

 

Conference Committee

Kai Chang Shu Chen Xianhui Chen Tian Cui
Zhong Fang Shiping Feng Xingao Gong Jianxin Li
Xiufeng Han Jinfeng Jia Haiqing Lin Zhongyi Lu
Wei Lu Li Lv Yuqiang Ma Jian Shen
Chao Tang Leihan Tang Mingliang Tian Bogen Wang
Xiaoqun Wang Yayu Wang Tao Xiang Xincheng Xie
Hongxing Xu Zhu’an Xu Qikun Xue Dapeng Yu
Fuchun Zhang Guoqing Zheng    

 

Session Coordinators 

• Session 1:  Unconventional superconductivity (English Session)

Coordinators: Shiyan Li(Fudan U)Yuan Li(PKU)

• Session 2:  Strongly correlated systems and machine learning (English Session)

Coordinators: Lei Wang(IOP)Yi Zhou(ZJU)

• Session 3:  Quantum computations and cold atoms (English Session)

Coordinators: Heng Fan(IOP)Jing Zhang(U of Shanxi)

• Session 4: Twisted bilayer and multi-layer graphene systems(English Session)

Coordinators: Xi Dai (HKUST)Hongming Weng (IOP)

• Session 5: Low-dimensional and artificial microstructure physics, topological quantum systems

Coordinators: Dong Qian(SJTU)Yuanbo Zhang(Fudan U)

• Session 6: Statistical physics and soft condensed matter physics

Coordinators: Hepeng Zhang(SJTU)Haijun Zhou(ITP)

• Session 7: Multiferroic physics and quantum magnetism

Coordinators: Xiufeng Han(IOP)Jiang Xiao(Fudan U)

• Session 8: Computational condensed matter physics and its applications

Coordinators: Xiangang Wan(NJU)Yugui Yao(BIT)

 

Coordinators

Shu Chen    XiaoQun Wang    Jian Shen

 

Secretariats

Jinping Wang    Suhong Yang    Jie Zhang    Ran Wu

 

Contact

010-82649029  Suhong Yang
010-82649470  Jinping Wang

Email: ccmp@iphy.ac.cn